Ricette bobbiesi

Untitled document  

 I prìm piàt

I pin

Par 4 parson: 300 gr. ad ricòta, bèla frèsca; ½ chilu da spinas o d'erbèt; on öv; 100 gr. ad furmai ad furma; 120 gr. ad faréna bianca; nuśa muschè e sè q.b.

 

As lèva bèn i spinas o i erbèt e i sa śbuiénta. Is trida cón a mèśalöna o is fan pasè ent u pasavardüra.

I s'empasta cón ra ricòta, l'öv, ar furmai, ra faréna e a nuśa muschè. Is lavura tant cm' i gnòch ad patèt. I tuctìn ad l'empast i vàn ślonghè cón u pèram ad ra man.

Is fàn cöś cm'i gnòch ent l'aqua buiénta e salè; i èn cöt quand i vègna a gala.

Ent ar dialèt bubièiś is ciama anca «pé da léśa» par ra furma ch'i g'han, che i pèra i pé d'ona léśa.

Is condìsa côn ona bona bagna ad fònś di nostar.

 

                                                                       Anna                                                    

Ecco un'altra ricetta in cui si aggiungano anche delle patate

 

I pìn

Par 4 parson: 300 gr. ad ricòta, bèla frèsca; ½ chilu da spinas o d'erbèt; on öv; 2/3 patèt, 100 gr. ad furmai ad furma; 120 gr. ad faréna bianca(sö par śö); nùśa muschè e sè q.b.

 

As lèva bèn i spinas o i erbèt, i sa śbuiénta e is  trida cón a mèśalöna; dòp, ona vôta fàt cöś e plè e patèt as fà pasè ar tüt ent u pasavardüra.

L'empast fàt cón ra ricòta, l'öv, ar furmai, ra faréna, e patèt e a nùśa muschè us lavura tant cm' i gnòch ad patèt. Cón l'empast as fà ona bìsa e tant cm'i gnòch, as tàia a tutctìn che i vàn ślonghè cón u pèram ad ra man.

Is fàn cöś ent l'aqua buiénta e salè; i èn cöt quand i vègna a gàla.

Ent ar dialèt bubièiś is ciama anca «pé da léśa» par ra furma ch'i g'han, che i pèra i pé d'ona léśa.

Is condìsa cón ona bòna bagna ad fònś di nostar.

 

                                                           Milia

I panseroti

Par 4 parson: Par fè e fritatén:100 gr. ad  lat ; on öv ; 100 gr. ad faréna ; dra  sè e ad l'oli d'uliva.

 

Lavurè bèn bèn ra faréna cón ar lat e dop mètga l'öv, ra sè e l'oli. Ona vôta prònt l'empast, fè de fritatén bèi sütil e fèia gnì frèd.

Entant ch'e vegna frèd preparè on empast cón ricòta, furmai ad grèna e spinas o erbèt (tant cme cul di pìn) e quand e fritè ièn fred bśögna spalmègh a sura l'empast e fèia sö cme di canonsìn ad 4 cm.

Dop aveia mis ent ona ticia, trèg a sura ra "besciamèla" e  condìa cón dra bàgna ad fonś, ma anca cón cula ad tumètich.

Mètia ent ar fùran chèd (180°) par 15 minüt.

 

Ra pastèla (che en italian as ciama «besciamella»):

on èto ad faréna; on èto ad bütir; on litar ad lat;  ra sè.

 

As mèta ent ona casaröra picéna ar bütir e us fa dasfè, pö as gha śonta ra faréna. As mèśda bèn e as fà rośulè. Dop as gha śonta ar lat, bèl chèd, pôch par vôta (bśögna stè aténta a fègh mia fè i mòtar.

A ra fin, as gha mèta ra sè e sénsa daśmèt da meśdè as fa cöś par 15 minüt. Se as vö ra pastèla püsè mòla as gha mèta on bicér ad lat ad pö.    

 

                                                                       Liliana 

I  Turtèi ad mègar cón ra cua

P'r'a sföia: 1 kg. ad faréna; 8 öv.

P'r'ar pìn: 1 kg. ad ricòta; 2 hg. da spinas o d'erbèt; 3 hg ad furmai ad grèna; 2 rus d'öv.  

 As fà ona bela sföia cón 5 öv entregh e tri rus, as ména bèn e as tira féna féna.

Ra pasta a va taiè a rômbi longh 7/8 cm. En mèś, as gha mèta ar pìn (on cüciarin). Par dègh ra sègma giüsta bśögna prima fè tachè i dü spigh ad front e dop, as finisa da sarèia sö cón ar rèst dra pasta; I turtèi  i rèsta fàt ch'i pèra a trèsa.

P'r'ar pìn sa śbuiénta I spinas is trida e as gha mèta ensèma ra ricòta, ar furmai ad grèna e I dü rus d'öv.

As gha śonta on spisìgh ad nuśa muschè, ra sè e ar pìn l'è bèl e fàt.

I van condìd cón dar bütir śitè e quèiche föia ad sèvia, ma as pö anca condìa côn ona bona bagna ad fònś di nostar.

 

                                                                       Liliana     

I macaròn fàt cón l'angùcia (par 4 parson)

Ricèta: 300 gr. ad faréna bianca; 1 öv; 20 gr. ad bütir.

 

L'angùcia che as dröva par fè i macaròn a l'è on fèr da calsèt.

As mèta en mèś a ra faréna ar bütir e l'öv e s'empasta tüt cón l'aqua tévda fin che ra pasta a dvénta bèla lisia. Quand l'è bèla lavurè as ne pìa di spisigòn gros cme de nisör e i s'enfrénsa ent l'angùcia, vün d'ona pèrt e l'ètor da l'ètra. Cón u pèram dra man as fa argülè l'angùcia śgnicandla ens l'asa fin che ra pasta a sa ślònga 6/7 cm.  Adsé i macaròn sôn fàt, basta tirèia föra da u fèr. Par fèia cöś is tràn ent l'aqua buiénta e salè, par sèt o vot minüt, sö par śö…

I macaròn is condìsa cón ra stüfè.

 

                                                                       Pina ad Masòch 

 

 

I gnòch

Par 4 parson: 1 kg. ad patèt, 300 gr. ad faréna, ra sè (on cüciarìn da cafè), 1 öv.

 

Bśögna mèt a cöś e patèt ent l'aqua frèda salè. Quand ièn prònt, scurèia e ona vôta plè fèia pasè ent u śgnicapatèt. Mèt ar tüt ens l'àsa dra pàsta, lavurèl on pô e dòp trìgh ensèma 2/3 ad faréna e lavurì sübit l'empast. Se fìsa mòl, mtìgh ancamò on pô ad faréna.

Quand l'empàst u s'è ripusè bśögna lavurèl cm' ona salsìsa gròsa cm'on stôpòn e dòp avèi sparpaiè ra faréna ens l'àsa taì i rudlìn in tuctìn da 2 o 3 cm. Ona vôta taiè tüti i rudlìn piè a grataréna dar furmai, enfarinèla e fègh pasè i tuctìn śgnicanghia contrà con u didòn.

Enveci da grataréna as pô drövè anca ona furséna.

I gnòch is cōndìsa bén bèn cón dar bütir e dar furmai ad grèna, ma anca cón dra bàgna ad fònś o ad chèran.

 

                                                                       Milia           

Pisarèi e faśö  (par 7/8 parson)

Ra pasta: 1 kg. Ad faréna bianca; ½ kg. Ad pan gratè; aqua buiénta.

 

Bśögna mèt ra faréna ens l'asa dra pasta e dop avèiga fat on büś en mèś, as gha trà dentor ar pan gratè.

Cón l'aqua chèda sa śbuiénta ar pan gratè (us mis'cia cón on cücièr par an brüśès mia i did); dop as gha śonta aqua frèda o tévda p'r' empastè.

Quand ra pasta l'è prònta as ne taia tanti tuctìn, cme di spisighìn, e i sa śgnica śö cón u did tant cme fè di gnuctìn       

 

Ra bagna ad faśö: 3 hg. ad faśö frèsch, śa plè o sèch da mèt a bagn ra sìra prìma da cuśinèia; ½ hg. ad bütir, on pô d'oli e ona bèla fèta ad lèrd, ona fèca d'ai, mèśa sigula, consèrva.

 

Prima ad tüt bśögna dè ona mèśa cutüra ai faśö. Ent ar condiment: bütir, trid ad lèrd, sigula rośulè a ftén sutil, dop as gha śònta ra consèrva cón ona taséna d'aqua di faśö e ona fèca d'ai, (entréga che pö as tira via). Dop on pô as gha trà ensèma anca i faśö par fèia finì da cöś. Bśögna śontègh da maniman l'aqua di faśö, en manéra che ra bagna an sa taca mia en fònd du padlìn.

Quand ra bagna l'è pronta, as mèta a bùi ona bèla pügnata d'aqua, as gha mèta ra sè e as gha trà dentor i pisarèi.

Quand i pisarèi ièn gnìd a gàla ièn prònt.

 

                                                                       Annamaria

I anvìn (par 5/6 parson)

Ra pasta: 600 gr. ad faréna bianca; 3 öv; 2 cücièr d'oli; sè e aqua tévda.

 

As mèta ra faréna ens u tèvul e en mèś ra sè, l'oli e i öv ch'i vàn śbatìd cón ona furséna.

S'empasta bèn ra faréna cón l'aqua  tévda (presapôch ona tàsa) e quand ra pasta l'è bèn lavurè, as tira cón a s'ciura ona sföia bèla sutìla. Dop as tàia tanti rutondìn ad pasta da empinì.    

 

Ar pìn: 400 gr. da stüfè; 2 branchè ad pan gratè; 3 hg. ad furmai gratè; 3 öv; scaröra (föi vérd śbuiéntè, nuśa muschè, pèivar e sè.

 

Par fè ar pìn as trida cón a mèśa löna ra stüfè e as gha mèta anca on pô ad bagna tévda ens ar pan gratè. As gha śonta ar furmai, i öv, ra scaröra cöta e tridè, a nuśa muschè, ra sè, ar pèivar. Ar pìn u gha da ès bèn amalgamè, se l'è trop dür, as gha śonta dar bröd o dra bàgna.

 

Cm'is fàn: en mèś a i rutondìn ad pasta taiè cón a lèrfa d'on bicer as gha mèta mèś cüciarin ad pìn; is pìga a mèśa löna e as tàca i dü cô cme on anèl. Adsé vegna föra i anvìn fat a caplìn.

Is condìsa cón ra stüfè.

                                                            Anna  

 

 

Ra panèda

Par 4 parson: 2 ftén ad sigùla, 1 fténa ad lèrd, gr. 40 ad bütìr, 2 litar d'aqua, 5/6 branchè ad pàn vèc, ra sé furmài da gratè.

 

Tridè ar lèrd cón a sigùla e fèl rośulè ensèma a 20 gr. ad bütir ; quand ièn culurìd trègh l'aqua e lasèla bùì par on'ùrèta, dòp fèla gnì frèd e mètgha ar pàn bèl dür. Pasè quèiche ùra bśögna mèt ra mnèstra ens ar fögh e fèla cöś par trì quèrt d'ùra, sö par śö. Föra dar fögh as gha śònta ar bütir ch'è restè e tànt furmài gratè.

Adsé ra panèda l'è prònta da mangè.   

 

                                                           Angelina       

 

 

Questo è il classico piatto che viene cucinato per il giorno dei morti; è una ricetta poco costosa, ma gustosissima.

I sìśar

800 gr. ad sìśar mìs a bàgn ra sìra prima ent l'aqua tèvda; 1 gàmba ad sèlar, 1 caròtula, 1 patèta e du föi ad sèvia; 400 gr. ad custèn ad gògn.

 

Ona vôta tridè ra vardüra e taiè a tuctìn a patèta is mèta a bùi ent ona pügnata cón 1 lt. e mèś d'aqua; as ghà śònta i sìśar ed e custén e as làsa bùi ar tüt par on'ùra e mèś. Quand i siśar ièn quèśi cöt as ne pìa on pô e is pàsa ent u pasavardüra en manéra da fè gnì menu liquìd ar bröd ;as gha trà ra pàsta o ar rìś, e du föi ad sèvia e as làsa bùi ancamò par 15/20 minüt (sö par śö). Ona vôta cöta, da ra mnèstra as gha tìra via on pô ad siśar ed e cüstén. I siśar is condìsa cón ad l'òli (e se ièn frèd anca cón l'aśèid) ensèma a quèiche pôr o a ona sigùla taiè a ftén sütil: cón e custén ièn ona bontà.

 

                                                           Milia

 

Pulénta e marlüs

Par 4/5 parson

Puléñta :3 litar d'aqua ; 600 gr. ad faréna ad mèlga; ona patèta, ra sè.

 

Quand l'aqua salè a buia as tàia ona patéta a ftén sutil sutil, es tran śö e es fan cöś. Pö as trà śö anca ra faréna ad mèlga, pôch par vôta, entant che as mèśda cón u canèl; an gh'ha mia da fè i motar. As fa cöś p'r on'ura, prèsapôch e da maniman as mèśda sempar.

 

Marlüs e sigul: on bartagnin ad marlüs möi; 5 o 6 sigul; oli d'uliva.

 

As taia ar marlüs bèn muiè e süghè, a tuctìn e u s'empana cón ra faréna ad mèlga e us fa friś ent ona padèla fìn che un fà ra crusta.

As fa cöś ent l'oli e sigul taiè a ftén sutìl, dentor on'ètra padèla cón u querc, adèśi adèśi

Quand e sigul ièn cöt es tràn śö sura ar marlüs e cón ca pitansa ché, as condìsa ra pulenta.

                                                                       Ernesta        

 

 

I secònd piàt

Ra stüfè (par 4 parson)

 

800 gr.  ad chèran ad manś ; 50 gr. ad lèrd; 50 gr. ad bütir; 1/2 litar ad vìn nèigor ad cul bòn; dü fèch d'ai; dü föi ad lèvor; dü ciôd ad garofan; on spisigh ad nuśa muschè; 30 gr. ad sigüla; on litar ad bröd; on cüciarin ad consèrva; ra sè.

 

Par fè ra stüfè as pia ona bèla tridèda ad lèrd e us mèta ent ona casaröra cón ar bütir. As trìda anca a sigüla e as mèta a ruśulè ensèma a l'ai, adèśi adèśi.

Quand a sigüla l'è prònta as fà pasè ra chèran ch'a gh'ha da ruśulè a fögh alégōr.

Pö as gha mèta ra sè e us quèrcia ad vìn.

Quand ar vìn u s'è mèś süghè as gha śonta i odur ensèma a ra consèrva e ar bröd. Ona meśdèda e pö a sa sbasa ar fögh.

Us quèrcia e us lasa andè adèśi adèśi almenu par trèi ur.

                                                                       Milia

 

A lévra

Ra sìra prima as divida a lévra a toch e is mèta ent ona gròsa bièla ensèma a ona sigula taiè en quatar, a on pô ad canèla, a quèiche ciôd ad garofan e a ona föia o du ad lèvar. Bśögna quarcè ar tüt cón dar vìn neigor e lasèl a möi par tüta ra nöt.

Ra maténa dop as fa rośulè ent ona gròsa casaröra, ona sigula e ona fèca d'ai, taiè bèi fin en dü èti ad bütir e on bicér d'oli d'ôliva. Dop, bśögna śontègh dar lèvar e quand ar sofrìt l'è prònt as gha mèta i toch ad lèvra bèi scurè. Is fàn friś bèn bèn e dòp as gha śonta ar pèivar, ra sè, cul tant ch'a basta, on pô ad consèrva e as quèrcia ar tüt cón dar vìn nèigor e as lasa cöś ens ar fögh bàs.

Quaranta minüt prima da tirèla śö dar fögh, as gha mèta ona bèla tridè ad pusümar cón du fèch d'ai.

Ona vôta prònta a và servìda bèla chèda. Cón ra bàgna ch'a rèsta en fònd as pö condì anca i macaròn.

 

                                                                       Irene

E lümas

Par 4 parson: 80 lümas; ½ kg. ad carotul ; ½ kg. ad sèlar; ½ ad pôr; 30 gr. ad sigula; 3 cücièr d'oli; 100 gr. ad bütir; on cüciarìn ad consèrva; ra sè.

 

Dśuma sübit che e lümas e gh'han da iès de nostar e par avèighia bśögna fèsia dè da quèiche d'ün ad campagna o andèsia a serchè, cón a sapèta (a rangugnéna), suta tèra, quand è lümas ièn śamò ciôs par pasè l'enveran.

Par pulìa bèn, bśögna: lavèia ent l'aqua frèda par tirègh via ra tèra da u güs; trèia ent l'aqua buiénta par fèia murì. Dòp es tira föra du güs e es pulìsa bèn, tirandga via tüta cula rôba nèigra che e gh'han tachè, l'entestìn, e còran e ra rôba düra che e gh'han en buca par pudèi mangè l'ensalata e l'èrba.

Ona vôta pulìd es lèva, par du o trèi vôt, prima cón l'aqua e dop cón ar vìn e dop es frèiga cón ra faréna ad mèlga en manéra da tirègh via, dar tüt, cula rôba  śgüiénta che e gh'han adréra.

Es lasa süghè e dop es tràn ent ona casaröra cón l'oli, ar bütir, ensèma ad ona bèla sigula tridè. Par fèia rośulè as gha mèta anca on bèl biciér ad vìn bianch. Dop cón on pô d'aqua, as gha śònta ra consèrva e es fàn cöś par du o trèi ur. Par fèia mia tachè ens ar cü da pügnata, as gha mèta ogni tant, on pô d'aqua.

A ra fin as gha trà ensèma e carotul tridè, ar sèlar e i pôr e es fàn andè fin a quand e lümas ièn cöt.

L'è u piat dra vigilia ad Nadèl.

 

                                                                       Rina ad Sansarvù      

Ra büśèca

Par 4 parson: 600 gr. ad büśèca ; 50 gr. ad bütir ; 50 gr. ad lèrd ; ½ bicér d'oli; 2 o 3 sigul; ona gamba ad sèlar; 3 o 4 carotul; 3 hg. ad faśulèn muiè; ar bröd; furmai da gratè; pèivar e sè.

 

As tàia ra büśèca, prònta, a ftén. As mèta ent ona casaröra cón ar bütir e ar lèrd e as fa rośulè.

Da pèrt as fa friś e sigul a ftén ent l'oli a fögh bàs. Quand ra büśèca l'è insavurida as gha śònta e sigul e ar bröd, on pô par vôta, ensèma a e carotul e ar sèlar.

E faśulèn es fàn cöś da pèrt a mèśa cutura e es gha śònta dòp. Ra büśèca a gha da bùi par du ur e as servìsa quand ar bröd u s'è ristrèt. As  pö mètga sura dar furmai gratè.

 

                                                                       Aurelia    

Ar bùì

Par 4 parson: 800 gr. ad müscùl ad mànś, ½ galéna, 1 cudghìn, 1 gàmba ad sèlan, 2 carotùl,1 sigùla, 1 patèta, 3 ciüf ad pusümar.

 

Lavè bèn ra vardüra e mètla ent ona casaröra péna d'aqua e fèla bùì. Mètgha ra sé e ra chèran ad manś e lasèla bùi, a fögh bàs, sö par śö, par on'ùra. Dòp śontègh a galéna e fèla andè par on'ètra ùra, mètgha dòp i ciüfèt  ad pusümar, a patèta plè e quand sarà pasè on'ètra mèś'ùra  śmursè ar fögh parchè ar buì sarà prònt.

Par u cudghìn: us mèta ent on casaröra cón aqua frèda, prìma bśögna śbüśèl cón ona furséna e fèl sö ent'on föi d'aluminio, cénd ar fögh bàs e lasèl bùì par bèi du ùr. Dòp śmursè ar fögh e fè ripusè u cudghìn par 15 minüt.

 

Fè culè ra chèran a patèta e u cudghìn e dòp avèia taiè a ftén mèthia ens on piàt ensema a ra vardüra. Ar buì us serva, bèl chèd, cón u bagnèt, ma anca cón ra mustèrda.

 

                                                                       Milia   

Süchin, sigul e puvròn pìn

 

Par 4 parson: 3 süchin; 2 sigul mia tant gròs; on puvròn; 4 cücièr ad pan gratè; 6 cücièr ad furmai ad grèna; 2 öv; 2 fèch d'ai; ona branchè ad pusümor; nuśa muschè; ra sè; on cücièr d'oli; 25 gr. ad bütir

 

A sa śbuiénta e vardür ent l'aqua salè. As taia i süchin a rüdlén alt 4 cm. e is vôda cón on cüciarin. Sa sföia e sigul e as pulìsa di granìn i puvròn. As mèta ent ona grilèta u ptàs di süchin, ar cör de sigul e dop avèia tridè bèn bèn, is mis'cia par lighèia ensèma. Ar tüt us trà ent ona casaröra, cón ar bütir e l'oli e quand u s'è scaldè, as gha mèta ar pan gratè.

Quand l'è gnìd frèd as gha mèta ensèma ar furmai ad grèna, i öv, ar pusümar, l'ai e a nuśa muschè tridè e as fa on bèl pìn.

Cón ar pìn a s'empenisa e vardür: e rudlén di süchin, e föi da sigula e u puvròn (taiè en manéra da pudèiga mèt sura ar pìn).

Quand ièn prònt is pasa ent ar pan gratè, cme de pulpèt e is mèta a friś cón l'oli e ar bütir. Bśögna, ogni tant, girèia sutsura par quèiche minüt.

Is pö anca fèia cöś ent ar furan.

 

                                                                       Rina ad Sansarvù        

E custén d'agnèl frìt

Par 6 parson: 24 custén, 2 öv, farina bianca, pangratè, òli d'ôliva par frìś, ra sé.

 

Bśögna bàt e custén bén bèn, mètga on pô ad sé, enfarinèia  e fèia pasè ent i öv śbatìt e ent ar pàn gratè (fèl tachè bèn a ra chèran).

E custén e vàn frìt ent ona padèla, cón bòta òli bèn chèd, e servìd con de ftén ad limòn.

 

                                                                       Antonèla

 

 

 

Agnèl a ra caciadùra

Par 6 parson: 1,4 kg. ad chèran (ra pèrt dadréra dl'agnèl), ½ kg. ad tumètich, 4 hg. ad patèt, sigùla, ôrìgan, òli d'ôliva, ra sé, pèivar neigar en granìn.

 

Bśögna taiè l'agnèl a tòch bèi gròs; metìa ent ona gròsa tìcia ensèma ad ona bèla sigùla taiè a ftén con e tumètich, ed e patèt taiè a tuctìn.

Bśögna condì ar tüt cón on bèl pô d'òli, origan, ra sé, pèivar maśnè e, ona vôta sarè la tìcia cón u quèrc, trèla ent ar furàn a 190°par 60 minüt. 10 minüt prima ch'a finìsa ra cutüra, dasquatè a tìcia par fè piè culùr a ra chèran.

 

                                                                       Elena       

 

A sìma (l'è ona ricèta śenvèiśa)

1 kg. ad vidèl, taiè vśìn ar pèt, 1 sigùla e 1 caròtula taiè a ftén, 1 o 2 föi ad lèvar, 2 granìn ad pèivar; 400 gr. ad filèt ad gògn e 120 gr. ad lèrd, tüti dü tridè, 20 gr. ad mgnòla ad pàn bagnè ent ar làt e bèn śgnichè, 40 gr. ad furmai ad grèna gratè, 200 gr. ad pisèli (arbiòn) sénsa plàia, 120 gr. ad lacèt taiè a tuctìn, 2 cücièr ad magiurèna tridè, 50 gr. ad pistàchi splè, 4 öv entrégh. Sé, pèivar e on spisìgh ad nùśa muschè.

 

Mèt ar trìd du gògn e dar lèrd, i tuctìn dar lacèt, ra magiurèna, ra mgnòla dar pàn, ar furmai gratè, i pisèli, i pistàchi, i öv, ra sé, ar pèivar e on spisìgh ad nùśa muschè, ent ona teréna e mis'ciè bèn ar tüt par fèl gnì on bèl miśdòs ch'u vàgha bèn par fè ar pìn.

Drèv ra chèran ad vidèl en dü en manéra da fèla gnì tant cme ona sacòsa donda pudèi metgha déntōr tüta ar pìn. Śgnichè bèn ar pìn e cüśì cón on spaghìn ra sacòsa en manéra ch'u vègna mìa föra tant ch'u cöśa.

Mèt a sìma ent ona pügnata ad tęracòta e quarcièla cón aqua frèda. Metgha i udùr, ar lèvar, ra sé e dü granìn ad pèivar e lasè cöś a sìma adèśi adèśi par on pèra d'ùr.

Ona vôta cöta tirèla föra e mètla ens on tèvul ad mèrmur suta ad ona tavulèta ad lègn cón sura on pèiś ad fèr par fèla culè, en manéra che tüta l'aqua a vègna föra da ra chèran.

A sìma l'è bòna sia chèda che frèda.         

 

N:B: a sìma ch'as vansa l'è bòna anca frìta:

 

Bśögna taièla a fèt, pasèla ent l'öv śbatìd e ent ar pàn gratè e fè frìś e fèt ent ona bèla padèla d'òli d'ôliva bèl chèd.

                                                           Gabrièla

E pulpèt ad riś vansè

L'éra ona manéra par an duvèi mia trè vìa dar mangè.

Quand as vansèva dar mnestròn ad rìś o dar riśòt as pièva ar riś e as fèva de pulpetén ad 5 o 7 cm. ed ertìgh 2, lavuràndia cón e màn. A gh ne vö on pèra par parsona.

Es fàn pasè prìma ent ar pàn gratè (mèi se ar pàn l'è da mgnòla) e dòp ent l'öv śbatìd e condìd cón ra sé, pèivar e nùśa muschè e dòp es pàsa ancamò ent'ar pàn. 

Mèt entant ens ar fögh ona padèla cón dar bütir o cón ad l'òli d'ôliva e quand ièn bèi chèd mètgha déntōr, cón l'aiüt d'ona palèta, e pulpetèn e fèia frìś lentamént gìrandia du o trèi vôt fìn quand ièn cöt.

Is sèrva bèi chèd.

 

                                                           Milia

 

I fritlìn ad patèt

Par 4 o 5 parson: 1 chilu ad patèt; 4 branchè ad furmai ad furma; 2 öv entrégh; 2 rus d'öv; ra sè, nuśa muschè, ai, pusümar.

 

As fa cöś e patèt e sa sgnìca e es lasa gnì frèd. As gha śònta ar furmai, i öv, ra sè, l'ai e ar pusümar; es lavura par bèn e as gha dà ra furma di fritlìn.

Is fàn friś ent l'oli d'ôliva fin che a ièn bèi rustìd.

                                                                                              Liliana

 

 

 

Par ona marenda sèna e che custa pòch:

A burtléna (par 4/5 parson)

 

Ricèta : 150 gr. ad faréna bianca ; 150 gr. d'aqua; 150 gr. da strüt; on pö ad sè.

 

As fa ona pastèla cón l'aqua e faréna; as mèśda bèn cón ona furséna e as lavura mòla: a gh'ha da firé. As gha mèta ra sè e as lasa ripuśè par on' ura; dòp as pìa sö cón on misculìn, as vöda ent ona padèla cón ra strüt ch'u sia bèl buiént.

Pôchi minüt e as vôta cme ona fritè. As tira śö quand a cmensa a culurìs.

 

                                                           Anna Maria ad Maiö        

A chisuréna

Par a chisuréna: faréna ad gran tènor; aqua q.b. par bagnè ra faréna; ar lievit ad Bira; oli d'uliva, ad cul bòn; dü spisìgh ad sè pistè. 

 

Arnèiś: a mèiśa ad lègn; ona s'ciura (ch'a sarissa u canèl): ona ticia quèdra; ona scüdèla da süpa (ad 15 cm. ca.)

 

Mèt ra faréna ens a mèiśa e fègh on büś en mèś. Fè dasfè on spisìgh ad sè pistè e ar lievit ad Bira ent l'aqua e trèl ent ra faréna. Da maniman śontègh dl'ètra aqua da pudèila lavurè par bèn e ona vôta fat l'empàst giüst, lasèl alvè.

Prima ch'u sia alvè dar tüt, da l'empàst as gha tira föra, da mśüra, i toch par fè e chisurén. I toch i van ślarghè cón u canèl e fat da mśüra cón a scüdèla.  

E chisurén bśögna fèia ripuśè ancamò on pô, par lasèia alvè dar tüt.

Dop, e vàn sgnichè cón i did de man, en manéra ch'agh rèsta i sègn e a gh và straiè sura ona pònta d'oli e śòntègh on spisìgh ad sè.

Mètia ent ona tìcia bśonta d'oli e enfurnèia a 200°, p'r ar témp ch'as gha vö, a sicond ch'a pièśa sèca o tènra.

 

                                                                       Angelino Mandelli

Ra patòna o tastarèla 

 

Par 6 parson: ½ chilu ad faréna ad castègna; ½ litar ad lat; on cücièr d'oli d'ôliva; on cücièr ad sücar; aqua; ra sè.

 

As mèta ra faréna ent ona süpéra e as gha śònta ar lat mis'ciandōl, adèśi adèśi, par fègh mia fè ad motar; as gha mèta anca on pô d'aqua cul tant da fè dventè ar tüt ona crèma. As gha śònta on cücièr d'oli d'ôliva e ra sè e dop as lavura ent ona ticia bśöntè, anca lé, cón l'oli d'ôliva e ona vôta misa en piàn as gha trà a sura ancamò on pô d'oli.

Quèichedün a gh mèta dentor anca on pô  ad pinoli e on cücièr ad sücar. A ticia a và ent on furan a 180° par tri quèrt d'ura (sö par śö).

Ra patòna a l'è prònta quand ra crusta ch'as fa dadsura a cménsa a rompas.

 

                                                                                  Luisa

 

E  bÀgn

 

Ar Bagnèt

 

2 hg. ad pusümar, ona fèca d'ài, on rus d'öv cöt a balèt, on anciùa, ona fèta ad pàn, aśèid, ra sé q.b., òli d'ôliva (ad cul bòn).

 

Mèt ra fèta ad pàn a bàgn ent l' aśèid. Tridè e föi ad pusümar ensèma a l'anciùa e a ona fèca d'ài; dòp avèiga dàt ona bèla tridèda, mèt ar trìd ensema a ra mgnòla bagnè d'aśèid, (bśögna però śgnichè ra mgnòla par fègh gnì via l' aśèid ch'a crèsa) e ar rus döv; mètga ra sé e ad l'òli d'ôliva en manéra che mis'ciandal a salta föra ona salsa bèla morbida da pudèila spalmè sar buì. 

 

                                                           Ciarìna

 

 

Di seguito la spiegazione della salsa di pomodoro, fatta in meridione, per essere conservata nell'anno. La chiamano «salsa addormentata» e può essere usata, una volta preparata, subito con una foglia di basilico, per condire la pasta.

Ra consèrva ad tumètich

Bśögna piè de tumètich (e perèt) bèi marüd e lavèia bèn cón aqua e bicarbonato. Mètia a buì par ca. 10 minüt, par fèia amurbidì e dòp pasèia ent u pasavardüra. Ra pùlpa và mìsa ens ar fögh par fèla bùi e dvéntè bèla dénsa. Ona vôta prònta bśögna mètla, buiénta, ent i vaśèt che, bèn sarè, i vàn mìs, adsé chèd, ent e cuèrt ad lèna par fèia gnì frèd, adsé bèn quatè, adèśi, adèśi.

Ricurdès, prima da sarè i vaśèt, mètgha ona föia ad basilìch, lavè e süghè.

 

 

                                                                       Isa  

 

U Pèstu

Par 4 parson: 2 fèch d'ài, 2 masèt ad baśilich (ona tàsa ad föi), 2 cücièr ad pinòli pulìd, 2 cücièr ad furmai ad gréna gratè, 2 cücièr ad furmai ad pégra, sempar gratè, ona prèiśa ad sé, òli d'ôliva q.b.

 

Tridè l'ài cón ar baśilich lavè e ra sé; mèt ar trìd ent u murtè e pistèl par quèiche minüt; trègh ensèma i pinòli e dòp, pôch par vôta ar furmai gratè.

Pistè e mis'ciè bén bèn ar tüt e mètgha adèśi, adèśi l'òli en manéra da fè gnì ar pèstu bèl morbìd.

Prìma da condì ra pasta mètgha dü o trì cücièr d'aqua buiénta.

 

                                                                       Gabrièla

 

 

I dùs:

I farsö (par 4 o 5 parson)

 

½ litar d'aqua; 250 gr. ad faréna bianca ; 2/3 cücièr ad sücar; ona nuśa ad bütir 5 öv entrégh; ra sè.

 

Bśögna fè bùi l'aqua e mètga ona nuśa ad bütir.

As mis'cia ra faréna cón on cücièr ad sucar e as gha mèta on pö ad sè. Quand i èn bèn mis'ciè as tra śö tüt ent l'aqua ch'a bùia e is mèśda a ra śvèlta, par fègh mia fè i mòtar.

Pö as tira via ra pàsta dar fögh e as lasa gnì tevda; dop as ga rompa dentor i sinqu öv, vün par vôta e sénsa daśmèt da miśdè cón e màn.

Quand ra pasta l'è prònta as ne pìa sö on pügn par vôta cón ra màn, a sa sgnìca fìn che tra u didòn e l'endoś sôrta föra on balìn, che maniman us tra śö ent l'oli buiént. Ona vôta culurìd, i farsö a ièn prònt.

Prima ad mangèia as gha trà a sura dar sücar.

Ona vôta ent a padèla enveci ad l'oli as gha mtìva ra strüt.

 

                                                           Rina ad S. Martin       

 

Ra turta ad pasta fròla péna d'armandul          

 

Par ra pasta: 300 gr. ad faréna; 200 gr. ad bütir; 100 gr. ad sücar; 2 rus d'öv; on bicérin d'alchèrmes.

P'r ar pìn: 200 gr. ad sücar; 4 rus d'öv; 300 gr. d'armandul dus (da plè);6/7 armandul amèr; on bicérin ad rum o d'amarèt ad Saronno.

 

N.B.: i armandul e g'han da iès plè, sughè e maśnè. Tüti i cièr d'öv (anca chil drovè par ra pasta fròla) i dév iès śbatìd. An sa gha mèta mia l'alvèd.

 

Ra pasta fròla: s'empasta cón e man ra faréna, ar bütir, ar sücar, i rus ad i öv e cón on bicérin d'alchèrmes. As lavura bèn e dop as fa du sföi. Ona sföia lèrga as mèta ens ar cü da ticia e on'ètra as mèta sura ar pìn; custa a và śbüśè cón ona furséna.

Ar pìn: as lavura i rus ad i öv cón ar sücar, as gha śònta i armandul maśnè; as gha mèta on bicérin ad rum o d'amarèt ensèma a tüti i cièr ad i öv śbatìd. As mis'cia tüt a ra śvèlta. Stì ténta: ra pasta fròla as dastenda ens on föi ad chèrta uleè par pudèila mèt ent a ticia bśontè có'r bütir. As gha vö ona ticia rutònda. Ra turta as fà cöś ent ar furan bèl chèd (250°) e dop on quèrt d'ura u sa śbasa pôch par vôta: l'è cöta dop on'ura.

 

                                                                       Angela            

 

 

U crucant

 

Rôba: 250 gr. d'armandul; 250 gr. ad sücar

 

As tira via prima a plaia da i armandul (basta mètia on atìm ent l'aqua buiénta) e dop es taia en 4 toch p'r ar longh.

As fà dasfè ar sücar ent ona pügnata ad ram e quand l'è bèñ dasfat us gha trà ensèma i armandul e us gira par 4 o 5 minüt. Sübit dop, quand es culurìsa es tràn ent ona scüdèla ad ram, bśontè ad bütir; entant che ra pasta l'è ancamò mòla e chèda as lavura cón on limòn. Ad solit as gha dà ra furma d'on cavagnìn o anca d'ona süpéra cón tant ad mènogh o ad quèrc

                                                           Roberto       

 

 

I stracadént

7/8 bianch ad l'öv, 3 hg.d'armàndul, 6 hg. ad faréna, ½ kg. ad sücar

 

Tridè i armàndul. Mèt ens l'àsa ra faréna trègh i bianch ad l'öv, i armàbul tridè e ar sücar. Lavurè bén bèn l'empàst e fè de bìs ad pàsta. Taièia dòp a tuctìn (5 o 6 cm. sö par śö) e mètia ent ar furàn a 180° par 15/20 minüt. Is mangia frèd.

 

                                                                       Liliana

I fritlìn ad pum

Par 4 parson: 5 o 6 pum; on pô ad faréna; on pô d'aqua gaśè o dra bira.

 

Sénsa rompia as tira via dai pum i rüśiòn e is taia cme di büslanin, bèi sütil. As fa ona pastèla cón ra faréna e l'aqua gaśè o dra bira e dop as gha fa pasè dentōr e rüdlén di pum. Quand ièn prònt is mèta a friś ent ona bèla padèla d'oli buiént e pö as gha trà sura dar sücar.

 

                                                           Ines ad S. Martin

 

 

 

U buslàn

4 hg. ad faréna, 2 hg. ad sücar, 1,5 hg. ad bütir, 3 öv entrégh, 1 scôrsa ad limòn gratè.

 

Ent ona teréna lavurè bèn ar bütir par fèl gnì mòl ; mètgha ensèma ra faréna. ar sücar, i öv e ra scôrsa ad limòn e dòp avèigha dàt ona bèla mis'cièda par avèigha on bèl impàst us lavura en manéra da pudèiōl mèt ent ona fùrma fàta a pòsta par i buslàn. Dòp 20 minüt, sö par śö, ent ar fùran a 180°, u buslàn l'è pront.

 

                                                           Milia 

u bunèt

¾ ad litar ad làt tévd, 6 öv entrégh, 180 gr. ad sücar bèl fìn, 6 amarèt sfraghiè, 20 gr. ad ciculèta en pùvar, i biciér ad rhum.

 

Śbàt i öv cón 140 gr. ad sücar, mètgha ar làt tévd, i amarèt sfraghiè, ra ciculèta e ar rhum. Mis'ciè ar sücar vansè cón on pô d'aqua e scaldèl adèśi  adèśi par fèl culurì, dòp mètōl ent ona fùrma chèda en manéra ch'u bàgna ar fònd e anca e parèid. Empinì u stàmp cón u mis'ciòs ad i öv, dar sücar e dar làt e cmsè ra cutüra a bagnomaria ent ar fùran e quarciè (l'aqua a gh'ha mìa da bùi). Lasèl cöś on'ùrèta e dòp tirèl föra e fèl ripuśè par 10 minüt prìma da mètōl ens u piàt.

 

                                               Milia

 

Ona vôta sta bevànda chèda l'éra considerè miraculuśa par renfursè i òm ch'i gh'èva da spuśès. Ensuma l'éra on pô ar "viagra" dar dé d'incö:

U sambaiòn

Par 4 parson: 3 rùs d'öv, 1 bianch ad l'öv, 3 cücièr ad sücar pistè ent u murtè par fèl gnì bèl fìn, 3 mèś güs d'öv ad marsàla, 1 mèś güs d'öv ad vìn bianch sèch.

 

Bśögna lavurè i rus d'öv ensema ar sücar ent ona casaröra picéna par circa déś minüt; quand i öv i saràn bèn montè, mètgha ra marsàla e ar vìn biànch.

Mèt a casaröra ens ar fögh, a bagnomaria, e lavurè ar sambaiòn cón ona früsta (bśögna stè aténta ch'un bùia mìa). Quand l'è bèn lavurè e s'è bèn montè, trègh a sura, föra dar fögh) u bianch ad l'öv möntè bèn bèn.

Ar sambaiòn l'è prònt e us bèiva sia fréd che chèd.

 

                                                           Rita 

 

 

 

 

E adès on pô ad liquur fÀt en cà par digerì:

 

Liqu-ur ad lèvar (bacche d'alloro di siepe)
Laurus cerasus (brignìn ad lèvar da ciôdéna)

Bśögna piè on amula cón on quèrc automatich ch'u sèra sö bèn p'r embutiliè ar liquur.

 

Ricèta: mèś chilu ad brignìn ad lèvar, bèi marüd; mèś litar d'alcul 95°; mèś chilu ad sücar;

 

As lasa maśrè par 20 dé i brignìn ent l'alcul e bśögna miśdèia tüti i dé.

Dòp as fa bùi mèś litar d'aqua, as gha śònta ar sücar e us fà desfè bèn. Quand l'aqua l'è gnid frèda as trà tüt asèma. As  filtra ar tüt e pö u s'embutilia.

Anna da Venuta

Ar Limunìn (Limoncino)

Ricèta: 5 limòn; 500 gr. d'alcul 95°; 500 gr. d'aqua;

As pèla sincu limòn tirandagh via apéna apéna ra scôrsa. As pìa mèś chilu d'alcul e is mèta a maśrè par déś (10) dé.

Da pèrt as fà bùi 500 gr. d'aqua e as gha śonta mèś chilu ad sücar; as mèta tüt asèma e us lasa gnì frèd. A ra fin u s'embutilia.

Anna da Venuta

Liquur ad cedar (Cedrina)

Ricèta: 67 föi ad cedar; 500 gr. ad sücar; 500 gr. d'aqua; 500 gr. d'alcul; ona scôrsa féna d'on limòn

As mèta ar tüt ent on'arbanèla bèn sarè e as làsa maśrè par vot o déś dé.

Tuti i dé però as gìra ar miśdòs ent l'amula. A ra fin as filtra ar liquur e u s'embutilia.

Anna da Venuta

Ar Bargnulìn (prugnolino)

Ricèta: mèś chilu ad bargnö; mèś chilu d'alcul; mèś chilu d'aqua; mèś chilu ad sücar;

 

As mèta i bargnö ent l'alcul e is lasa maśrè par 15 dé. As gha śonta pö mèś litar d'aqua bùida cón mèś chilu ad sücar bèn desfat. Prima però us lasa vègn frèd tüt, us mèśda bèn e pö u s'embutilia.

Anna da Venuta

Liquur ad nuś (nocino)

Ricèta: on litar d'alcul; 15 nuś, piè sö a San Giuvan; 5 ciôd ad garofan; on pö ad canèla; mèśa plaia ad limòn; 500 gr. ad vin bianch o neigar; 600 gr. ad sücar.

As pia e nuś e es rompa en quatar toch. Es mèta ent on'amula cón on litar d'alcul, i ciôd ad garofan e ra canèla. As sèra l'amula e as lasa, tüt a bàgn, suta ar su par 40 dé.

Pö as fà bùi 600 gr. ad sücar ent ar vin, par fèl desfè. Us lasa gnì fred e dop us śonta ent l'amula. Dop dü dé, us fìltra cón u culìn e ona ghèrśa. U s'embutilia e dop 40 dé, l'è prònt da bèiv.

Luisa d'la Riva

Liquur ad basilich

Ricèta: 60 föi ad basilich; 600 gr. d'alcul; 600 gr. ad sücar; 600 gr. d'aqua;

 

As mèta a bagn e föi dar basilich par 20 dé, ent l'alcul. Dop as fa bùi ar sücar ent l'aqua par dü minüt; quand l'è gnìd frèd us śonta ent l'alcul e a ra fin us cula e u s'embutilia.

Luciana da Peli

Liquur ad cafè

Ricèta: 4 hg. ad sücar; 1 litar ad cafè du pusè bon ch'u sia chèd; 3 hg. d'alcul;

 

As fa desfè ar sücar ent on litar ad cafè du pusè bon, fàt che fè. Quand l'è gnìd frèd as gha śonta l'alcul. As cula ar tüt cón ona pèsa ad teira e u s'embutilia.

Se us bèiva dòp quèiche dé, l'è püsè bon.

Lidia ad Pajòn

Liquur ad brign

Ricèta: on chilu d'armèl ad brigna (ona tèrsa pèrt bśögna ròmpia); on litar d'alcul; on litar ad vin bianch; on chilu ad sücar.

As mèta i armèl ent on'amula e es quèrcia cón l'alcul par 40 dé, bèi sarè sö. Pasè i 40 dé as fa bùi ar vin bianch cón dentar ar sücar, quand ar sücar l'è bèl desfat as mèta ar tüt (anca i armèl) ent ona süpéra e dòp avèigha dat ona bèla mis'cièda, us cula e u s'embutilia.

Lidia ad Pajon

Vov

Ricèta: 400 gr ad sücar; 50 gr. ad sücar vaniliè; 125 gr. d'alcul; 125 gr. ad marsala; 6 rus d'öv; 1/2 litar ad lat.

As fa bùi ar lat cón 400 gr. ad sücar, 20 gr. ad sücar vaniliè e on pô da scôrsa ad limòn. As lasa gnì frèd, entant a sa śbata bèn bèn i rus d'öv cón 30 gr ad sücar vaniliè, as gha śonta ra marsala, ar lat e sempar mis'ciand l'alcul. U s'embutilia e us tègna a ra scür pas quèiche dé. Dòp l'è prônt da bèiv.

Lidia ad Pajòn


Scirop ad föi ad marén

Ricèta: 100 föi ad marén; 1 litar ad vin rus amèr; 500 gr. ad sücar.

As lèva bèn e föi e es mèta en fusiòn ent ar vin par 10 dé. Dop as tira via metè de föi e as fà bùi ar liquid par 10 minüt ensema ar sücar. Quand l'è gnid frèd, us filtra e u s'embutilia.

Us lasa ripuśè par 2 o 3 mèiś prima da pudèial bèiv.

Rosanna


Liquur ad balìn da śnèivar (Gin)

Ricèta: 50 balìn da śnèivar marüd; 1/2 litar d'aqua; 1/2 litar d'alcul 95°; 300 gr. ad sücar;

As mèta 25 balìn da śnèivar entregh e 25 taiè en mèś, ent l'alcul a maśrè par 20 dé. Dop as prepèra on siròp cón l'aqua e sücar e us lasa vegn frèd prima ad śontèl a l'alcul. Dop on mèiś us fìltra, u s'embutilia e us lasa ripuśè par 2 mèiś prima da bèivōl

Rosanna


Lat ad Vècia

Ricèta: 5 hg. ad sücar; 1/2. litar ad lat; 1/2 litar d'alcul 90°; mèśa stèca ad vanilia; mèś limòn cón ra scôrsa.

As mèta ar sücar ent on'amula cón ar lat, l'alcul, ra vanilia e ar limòn taiè a toch. As lasa maśrè ar tüt par 20 dé e dop us filtra e u s'embutilia.

Rosanna


Liquur " Pin Mügh"

Ricèta: 10/12 pgnör (pigne); 1/2 litar ad grapa; 6 cüciarìn ad sücar;

As taia en mèś e pgnör, as gha śonta ar sücar e as lasa maśrè ar tüt, suta ar sù, ent on'amula, par 30 dé. Dop us cula bèn, u s'embutilia e us lasa ripuśè par dü mèiś prima da bèival.

Gabriella


Liquur " Śburlòn"

Ricèta: 3 chilu ad pum cudôgn; 100 gr. ad sücar; alcul da liquur; limòn; 3 ciôd ad garofan; 3 tuctìn ad canèla.

As lèva e as grata i pum cón ra plaia, tirandgha via i rüśiòn. Is mèta a maśrè ent ona süpera par 48 ur e is quèrcia cón on piat. Dop is mèta ent on stràs bèl nèt e i sa stôrsa. Ar sügh, ch'a vègna föra, us mèta ent on ètra supera nèta; as gha śonta tant àlcul cme ar sügh ad pum, on tuctìn ad limòn, ar sücar, 3 ciôd ad garofan, 3 tuctìn ad canela

Us lasa ripuśè par 2 o 3 mèiś, dop us cula e u s'embutilia.

Rosanna

Ar Trèdśin (liquore alle erbe)

Ricèta: Trèi föi ad lèvar; trèi föi ad basilich; trèi föi ad limòn; trèi föi ad menta; trèi föi ad sèvia; trì fiur ad camumila; ona branchè ad rusmarìn; ona branchè ad timo; trì balìn da śnèivar; on spisigh ad tè; ona busténa ad safràn; dü ciôd ad garofan; on tuchèt ad canela; 400 gr. d'alcul; 300 gr. d'aqua; 300 gr. ad sücar;

As mèta l'alcul ent on'amula, as gha śonta tüt i èrb e es lasa maśrè par sinqu dé. As gha śonta ar siròp fat cón l'aqua e ar sücar e us lasa ripuśè par ètar dü dé. Dop us filtra e u s'embutilia. Us bèiva dop dü mèiś.

Anna

Liquur da sménsa ad pum

Ricèta: 1 hg. da smensa ad pum; 1/2 litar d'aqua; 1/2 litar d'alcul; 450 gr. ad sücar

As mèta tüt a frèd, a maśrè, ent on'amula ad vèidar par 40 dé e us mìśda ogni tant. Dop i 40 dé us fìltra, u s'embutilia e us lasa ripuśè par 5 o 6 mèiś par fèl gnì bòn.

Anna Maria d'Angil

Tònich ad menta vérda

Ricèta: 5 föi ad menta vérda fresca; 5 föi ad lèvar; 5 föi ad basilich; 5 föi ad sèvia; on spisigh ad rusmarin; on pô da scôrsa ad limòn; 5 ciôd ad garofan; on tuctìn ad canèla; 5 balìn da śnèivar; 5 fiur ad camumila.

As lasa maśrè ar tüt, par dèś dé, ent on'amula cón 300 gr. d'alcul, pö us filtra ens ona ghèrśa. Da pèrt as prepèra ar siròp con 300 gr ad sücar e 300 gr. d'aqua. Us lasa gnì frèd e us śônta ent l'amula. Dop quèiche dé us mèśda bèn, us filtra cón ona chèrta fata a posta e u s'embutilia.

Anna Maria d'Angil

Liquur ad menta (mentuccia)

Ricèta: Ona scudèla ad föi ad menta; àlcul par liquur tant a basta par quarciè ra menta; 200 gr. ad sücar; 1/2 litar d'aqua.

As mèta ra menta a maśrè ent l'alcul, ent on'amula ad vèidar cón u quèrc, par 20 dé. As cula ra menta ent ona butilia. Da pèrt as prepèra ar siròp cón l'aqua e ar sücar e us fà bùi par 10 minüt. Us lasa vègn frèd e us mis'cia ensèma a l'alcul. Dop 15 dé us pô bèiv: u sa ślonga cón on pô d'aqua.

Anna Maria d'Angil

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *