Alessandra Mazzari

Bravissima attrice diventa colonna portante della compagnia teatrale Ar teator dra Familia Bubieiza. Nata a Bobbio nel 1956 si diploma all’Istituto Magistrale di San Colombano.

Ecco una sua poesia in vernacolo

Bobbio

Bobbi l’è mia citè
e mé ga sto bèn, av dis ra vritè!
Ag son cresida, a g’ho studiè
a g’ho truvè u murus e am ga son spusè!
Che a g’ho a mia casètta
can l’è on condumini ne ona villèta,
ma mè ag son tachè cm’ona pruga a on can
parchè g’ho passè tanti bèi ann.
Gh’è u mé Trèbbia, sutta ar Burgh
e mé passèva i dop misdè en ti so gurgh,
pasèva e tar prè ad Sivio u murnè
e am cacèva en tl’acqua par nudè!
A serma ona muccia ad bagai
E ia sentiva fin a cà i nostar sgai.
An gh’evna mia ne videogiochi né televisùr
e gnanca culla musica c fa tanta rumùr,
a serma sempar fora, ra compagnia l’era bèlla,
giughèvma a ”pattacuccin” e a “ sciondarella”.
Adèvma in cà a ura da sena
e dop, on bèl sogn fin a ra maténa.
Certo Bobbio pan l’è mia pô cm’ona vota
gh’ è poca gent, anca su sa scarvota.
An gh’uma po ne ar Vèsch ne ra Pretura,
ma queicosa ad bèlla g l’umma ancura.
Ar Castèl, pr’esempi, l’è iunn di po bei ad tuta l’Emilia,
a gh’umma on Pont ca l’è l’utèva meraviglia!
An ga l’ha atzun en tutta ar mond,
on Pont can l’è né dritt e né rutond!
Par nun Bubbieis l’è propi ona necessitè
d’ogni tant traversèl e andè fin a l’acqua salè.
E an gh’è dubbi c’andfumma fin en tu Rii fuin
sensa fermès a beiv en sl’ortin.
Ag sarissa da stè che fin adman
par parlè du nostar San Culomban
che an l’è mia capitè chimò par ches
Lu usn’entendìva, an l’era mia on èz.
Lu, che ad santità l’era za en udur
E u vuriva stè pussè avsin ar Signur,
quand l’ha vist Bobbi, mé dis,
cus crediva da ès rivè en Paradis.
Allura chimò gh’era apena quattar gatt
ma u g’ha lu, e l’ha fatt cul cl’ha fatt.
Chissa da lassô cosa l’avrà pensè
quand i confin ad la Diocesi iann spustè,
Lu, cu s’era accurdè con Sant Antunin
cun gh’èva mia da passè ar pont ad Barbarin!
L’avrà pensè che ra Césa an g’ha ad confin
parchè da par tutt ar Signur ag l’umma avsin,
ma sa g’ho da ès sencéra dabon
quand ar vesc u steva en piassa dar Dom,
e u girèva surident en mèz a ra povra gent,
a serna tutti pussè content!
Ag pariva cu fissa urmèi iunn di nostar
Adèss ag’umma apèna queiche pervostar.
In n’ha vurid tachè con chill ad Piaseensa???
…e va bèn ….pasiensa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *